اساسنامه

در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده حداکثری از نبوغ و توان فنی و ورزشی کشور و همچنین در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله نظام ، دراسفند ماه سال ۱۳۸۵(بنیاد ملی نخبگان ورزش کشور) شکل گرفت

                                                 فصل اول: کلیات
ماده (۱) نام:
نام بنیاد عبارت است از بنیاد ملی نخبگان ورزش کشور که از این پس در این اساسنامه به اختصار «بنیاد» نامیده می‌شود.
ماده (۲) هدف:
هدف از تأسیس بنیاد، عبارت است از برنامه‌ریزی و شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان ورزش، جذب، حفظ و بکارگیری و پشتیبانی از آنان در ، در راستای کسب مقام ومنزلت علمی، قهرمانی وپهلوانی موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی ورزش کشور احراز جایگاه برتر علمی و ورزشی در منطقه وجهان گردد براساس سند چشم انداز کشور درافق ۱۴۰۴

۱-اعتلای خدمات پژوهشی وفنی ورزش کشور

 ۲-مشارکت در هماهنگ سازسی فعالیت های کارشناسی ورزش کشور

۳-افزایش وارتقای توان فنی منابع انسانی ورزش کشور

۴-مشاوره ومشارکت در سیاستگذاری های کلان ورزش کشور

۵-ایجاد مراکز کار آفرینی و اشتغال زایی ورزش کشور

۶-بر نامه ریزی در کمک به توسعه نقش زنان و خانوادها در ورزش کشور

 ۷-انجام مطالعات وتوسعه خدمات پزشکی ورزشی

۸-ارائه خدمات علمی فنی  مورد نیاز دستگاهای دولتی وغیر دولتی

۹-تشکیل وبر گزاری گرد همای ها وجشن هاو سمینارهای علمی اجرایی فرهنگی  ورزش کشور

 ۱۰-انتشار نشریه

۱۱-همکاری در برنامه ریزی علمی اجتماعی ورزش کشور

۱۲- ایجاد تعامل بین دستگاهای دولتی وغیر دولتی

۱۳ – فراهم سازی تسهیلات رفاهی جهت نیروهای متخصص وغیر متخصص ورزش

۱۴- ایجاد بانک اطلاعات ورزش کشور

۱۵-ارتقای سطح دانش  وفناوری ملی از طریق ارتباط  میان دانشگاهای تربیت بدنی  ،فارغ التحصیلان ورزش ونخبگان ورزش

۱۶-اخذ وام وتسهیلات  مالی از بانکها  وموسسات مالی واعتباری دولتی و خصوصی اعم از داخلی وخارجی

۱۷-فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای دسترسی محققان و نخبگان ورزش به  تحقیقات جهانی در رابطه باورزش و انتقال فناوریهای  فنی وعلمی کاربردی به ورزش کشور

۱۸-ایجاد مرکزآمورزش علمی کاربردی ورزش کشور

۱۹-بر گزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت ارتقای علمی دانش ورزش  کشور

۲۰-ایجاد آکادمی هنر ورزش کشور

۲۱-انجام واجرایی کردن تدوین حقوق ورزش با کمک مراجع ذیصلاح

۲۲- انجام مطالعات و  توسعه ارتقاء سطح مدیریت باشگاها واماکن ورزشی (برگزاری گارگاههای آمورزشی باکمک سازمان تربیت بدنی )

۲۳-ارائه خدمات رفاهی ، قهرمانان و پیشکسوتان ورزش

۲۴- انجام مطالعات و  توسعه ورزش های پایه

 ۲۵- انجام مطالعات و  توسعه ورزش های همگانی

 ۲۶- انجام مطالعات و  توسعه ورزش های قهرمانی

۲۷- انجام خدمات علمی، رفاهی، اجتماعی ورزش

۲۸- انجام مطالعات توسعه ار تقای صنعت  ورزش

۲۹-ایجاد مرکز نظام مهندسی ورزش کشور

۳۰ -ارائه مطالعات وتوسعه خدمات گردشگری وتوریسم ورزش کشور

۳۱-ارائه خدمات رسانه ای ورزش کشور

۳۲-ایجاد مرکز پژوهشهای بنیادی وکاربردی ورزش کشور

۳۳-ارائه خدمات کارشناسی ،اداری،مدیریتی ورزش به دستگاههای متقاضی

۳۴-ایجاد مرکز پژوهشهای فرهنگی ورزش کشور-ارائه خدمات فرهنگی ورزش

۳۵-ارائه خدمات حفاظت فیزیکی درورزش

۳۶-ایجاد مرکز استعداد یا بی ورزش کشور

۳۷-ایجاد کانونهای تخصصی درورزش کشور

۳۸- ایجاد مرکز خیرین ورزش

۳۹- ایجاد خبرگزاری ورزش کشور

۴۰-ایجاد مرکزبازرگانی ورزش کشور

۴۱-فراهم نمودن تسهیلات فرهنگی و ورزشی ورفاهی به خانوادهای شهدا وایثارگران در غالب (مرکز توسعه ورزش شاهد وایثارگر)

ماده (۴) تعریف نخبه و احراز نخبگی:
نخبه: به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثر گذاری وی در تولید علم، وارتقاء جایگاه ورزش کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری و جسمی وی در راستای کسب مقام ومنزلت قهرمانی وپهلوانی موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه ورزش کشور گردد. احراز نخبگی افراد براساس آیین نامه مصوب هیئت امناء خواهد بود.
ماده (۵) شکل حقوقی
بنیاد  دارای شخصیت حقوقی مستقل است و بصورت مؤسسه  غیردولتی و منحصراً براساس مقررات این اساسنامه

                                                    فصل دوم: ارکان
ماده (۶) ارکان
بنیاد دارای ارکان زیر می‌باشد:
۱ـ هیأت امناء
۲ـ رییس بنیاد
۳ـ  بازرس.

ماده ۷) هیأت امناء
هیأت امناء عالیترین مرجع بنیاد در زمینه سیاستگذاری و تصمیم گیری و دارای کلیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف بنیاد و اداره امور آن می‌باشد.

ماده (۸) ترکیب هیأت امناء

 الف: اعضای حقیقی
نه نفر از شخصیت‌های خبره و نخبه ورزشی یاعلمی  کشور به عنوان اعضای دائمی که دو نفر از آنها از بانوان نخبه علمی یا ورزشی کشور می‌باشند که عزل و نصب آنها توسط رای هیئت امنا می باشد.
ب: اعضای حقوقی
۱ـ نماینده وزارت آموزش و پرورش
۲ـ نماینده وزارت علوم
۳ـ نماینده ورزش نیروهای مسلح
۴ـ کمیته ملی المپیک
۵ـ نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور ورزش کارگری
۶ـ نماینده وزارت ورزش وجوانان
۷ـ نماینده بنیاد ملی نخبگان

۸ـ نماینده دانشگاه آزاد اسلامی

تبصره ۱ـ برای پیشبرد اهداف بنیاد ، قائم مقام رئیس بنیاد طبق ضوابط تصویب شده با پیشنهاد رئیس و تصویب هیأت امناء و با رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۰ اساسنامه منصوب می‌شود.
تبصره۱ـ احکام اعضای فوق الذکر به پیشنهاد رئیس بنیاد و با حکم رئیس هیئت امناء صادر خواهد شد

ماده ۹) وظایف هیأت امناء
۱ـ تعیین سیاست‌ها و برنامه‌ها و خط مشی فعالیت‌های بنیاد
۲ـ تصویب سیاستها و برنامه‌های لازم در ارتباط با نخبگان که توسط هئیت امناابلاغ می‌شود .
۳ـ سیاستگذاری و تصمیم گیری کلان در خصوص نخبگان و تصویب آیین نامه های داخلی و اجرایی بنیاد
۴ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای رییس بنیاد و یا پیشنهادهایی که از جانب حداقل یک سوم از اعضاء هیئت امناء ارائه شده باشد.
۵ـ تصویب نمودار سازمانی و پست‌های مورد نیازبنیاد
۶ـ تصویب بودجه و ترازنامه سالیانه بنیاد
۷ـ تصویب آیین نامه‌های نحوه ارائه کمک‌های مادی و معنوی بنیاد به نخبگان ورزش.
۸ـ ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، مراکز و نهادهایی که متولی امور نخبگان می‌باشند.
۹ـ پیشنهاد ادغام مؤسسات و واحدهای سازمانی دستگاههای اجرایی که در رابطه با امور نخبگان فعالیت‌ می‌نمایند به مراجع قانونی ذی ربط جهت تصویب.
۱۰ـ تصویب ایجاد کانون وانجمن های ورزشی
۱۱ـ تصویب آیین نامه جذب و بکارگیری نخبگان علمی وورزشی کشور و نحوه ارائه کمک‌های مادی و معنوی به آنان
۱۲ـ تصویب آیین نامه‌‌ها و مقررات مورد نیاز بنیاد
۱۳ـ بررسی و اتخاذ تصمیم در اموری که از سوی رئیس هیأت امناء یا رئیس بنیاد در دستور کار هیأت امنا قرار می‌گیرد و در راستای تحقق اهداف و انجام وظایف بنیاد است.
تبصره ۱) جلسات عادی هیأت امناء سالی دوبار به پیشنهاد رییس بنیاد تشکیل می‌شود. هر جلسه با حضور حداقل دو سوم از اعضا هیئت امناء رسمیت می‌یابد و تصمیمات با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر می‌باشد.
تبصره ۲) جلسات فوق العاده هیأت امناء برحسب ضرورت با پیشنهاد رئیس بنیاد و یا رئیس هیأت امناء تشکیل می‌شود.
تبصره ۳): ایجاد هرگونه مؤسسه در ارتباط با نخبگان با تأیید بنیاد به تصویب مراجع قانونی ذی ربط می‌رسد.

ماده ۱۰) رییس بنیاد
رییس بنیاد بالاترین مقام اجرایی بنیاد است. قائم مقام رئیس بنیاد از میان اعضاء هیأت علمی قهرمانان و.پشکسوتان  و واجد شرایط زیر انتخاب می‌شود:
۱ـ دارای توانمندی علمی ورزشی، پژوهشی و اجرایی در ورزش باشد.
۲ـ دارای سوابق علمی و اجرایی درخشان بوده و آشنا با جامعه نخبگان ورزش و نیازهای علمی آنان باشد.
۳ـ آشنا به معیارهای استاندارد بین المللی و سازوکارهای مجامع ورزشی باشد.
۴ـ نسبت به نظام‌های علمی، اداری، مالی، اقتصادی و برنامه‌ریزی و مدیریت کشور اشراف داشته باشد.
تبصره ) ریاست بنیاد و قائم مقام ایشان به عنوان سمت آموزشی و پژوهشی محسوب می‌شود.

ماده ۱۱) الف ـ وظایف رییس بنیاد

۱ـ اجرای کلیه مصوبات هیأت امناء
۲ـ اداره و هدایت امور بنیاد و نظارت بر حسن اجرای فعالیت‌های آن در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مصوب هیأت امناء
۳ـ اداره شورای نخبگان ورزش
۴ـ تأمین ساز و کار لازم جهت عملیاتی کردن ایده‌های نخبگان ورزش
۵ـ هماهنگی و هدایت مراکز علمی، اجرایی، تولیدی، خدماتی (دولتی و غیردولتی) برای جذب و بکارگیری نخبگان ورزش کشور
۶ـ پیشنهاد اصلاح و یا تغییر در مواد اساسنامه به هیأت امناء و پس از تأیید هیئت امناء جهت تصویب در هیات نظارت بر سازمانهای مردم نهاد
۷ـ برنامه‌ریزی برای تقویت روحیه و انگیزه‌های دینی، اخلاقی و ملی نخبگان ورزش در جهت خدمت به کشور
۸ـ ارائه گزارش سالانه از فعالیت‌های بنیاد به هیت نظارت
۹ـ اطلاع رسانی مناسب و سالیانه به افکار عمومی در مورد فعالیتهای بنیاد

۱۰ـ نصب و عزل کارکنان بنیاد، تعیین حقوق و دستمزد آنان طبق مقررات و آئین نامه استخدامی بنیاد که به تصویب هیأت امنا می‌رسد .
۱۱ـ حفظ و حراست اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول بنیاد

۱۲ـ تهیه گزارش عملکرد سالانه بنیاد و ارائه آن به هیأت امناء برای بررسی
۱۳ـ نمایندگی بنیاد در کلیه مراجع اداری و قضایی با حق توکیل به غیر برای استیفای حقوق بنیاد در حدود مقررات
۱۴ـ ارائه ترازنامه و صورت منابع و مصارف ترکیبی سالانه هیأت امناء برای تصویب

 ماده ۱۲) بازرس: اشخاص زیر نمی توانند به سمت بازرس انتخاب ش شورای  عادی۲ نفر را به عنوان بازرس اصلی و  ۱نفر را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب خواهند نمود .

۱- کسانی که به علت ارتکاب جرم به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت .

۲- مدیران و رییس بنیاد

۳- اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم .

۴- همسر اشخاص مذکور دربند ۲ .

تبصره : انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .

ماده ۱۳) وظایف بازرس ( بازرسان ) به شرح زیر است :

۱-  بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای هیأت امناء.

۲- مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیرمالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع هیأت امناء

۳-  گزارش هر گونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه به هیأت امناء.

۴- بازرس باید درباره صحت  صورت دارائی و عملکرد هیأت مدیره و درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در  اختیار هیأت امناء گذاشته اند کتباً اظهار نظر نماید.

۵- سایر وظایفی که اساسنامه بنیاد قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است .

تبصره ۱ : بازرس می تواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .

ماده ۱۴) بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات بنیاد انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده شورای عالی را بنماید .

                                   فصل سوم :عضویت و شرایط عضویت

 ماده ۱۶) انواع عضویت

 ۱- عضویت وابسته

۲- عضویت پیوسته

۳- عضویت افتخاری


ماده ۱۷)شراط عضویت

۱- معتقد به اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور وقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۲- پذیرفتن مفاد اساسنامه ومقررات (بنیاد) وپایبندی به آن

۳- داشتن تحصیلات  دانشگاهی رشته تربیت بدنی ویا احکام قهرمانی به تصویب آیین نامه بنیاد

۴- انواع عضویت افراد براساس آیین نامه پیشنهادی رییس بنیاد و تصویب هیأت امناء اجرایی خواهد شد

تبصره:قهرمانان ورزشی ،نخبگان ورزش، صاحب نظران، پیشکسوتان ورزشی، به تشخیص هیت امنا معاف از بند ۳ می باشند

                                       فصل چهارم: امور مالی و اداری
ماده ۱۷)
بودجه بنیاد از محل کمک‌های پیش بینی شده در ردیف‌های بودجه سالیانه کل کشور و کمکها و هدایای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تأمین می‌شود.

بودجه بنیاد از طریق ذیل تأمین می‌شود:

۱- هدیه اعانه و هبه اشخاص حقیقی وحقوقی اعم از داخلی وخارجی ، دولتی وغیر دولتی

۲-و قف وحبس

۳- وجوه حاصل ازفعالیتهای اقتصادی بازرگانی وامورمنجربه کسب دارامد

۴- حق عضویت
تبصره ۱) بنیاد می‌تواند از محل منافع حاصل از تمامی موقوفات در نظر گرفته شده برای امور ورزش برای برنامه های حمایتی و هدایتی خود استفاده نماید.
تبصره ۲) دستگاههای اجرایی می‌توانند در قالب مقررات قانونی مورد عمل قسمتی از اعتبارات سالیانه خود را جهت کمک به بنیاد اختصاص دهند.
ماده ۱۸)
بنیاد نخبگان ورزش براساس آیین نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئت امناء مربوط که به تأیید رئیس هیئت امناء می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی، اداری، مالی و استخدامی اداره خواهد شد.

فصل پنجم: مقررات متفرقه
ماده ۱۹)
محل اصلی بنیاد در تهران است و علاوه بر آن با تصویب هیأت امناء می‌تواند نمایندگی‌هایی در داخل و یا خارج از کشور داشته باشد.
ماده ۲۰)
اموال منقول و غیرمنقول و حقوق و سایر امکانات بنیاد متعلق به جامعه نخبگان  ورزش است که در صورت انحلال بنیاد به وزارت ورزش تحویل خواهد شد

این اساسنامه مشتمل بر۵ فصل و ۲۰ ماده و ۸ تبصره در نشست مورخ ۳۱/۹/۹۱ هیأت امنا به تصویب رسید .  ۰۱/ح