اعضای حقوقی

ب: اعضای حقوقی

۱ـ نماینده وزارت آموزش وپرورش
۲ـ نماینده وزارت علوم
۳ـ نماینده ورزش نیروهای مسلح
۴ـنماینده کمیته ملی المپیک
۵ـ نماینده وزارت کار در امورورزش کارگری
۶ـ نماینده وزارت ورزش وامور جوانان
۷ـ نماینده بنیاد ملی نخبگان

۸- نماینده بنیادشهید در امور شاهدو ایثارگر

۹ـ نماینده دانشگاه آزاد اسلامی