اعضای حقیقی

الف: اعضای حقیقی

هفت نفر از شخصیت‌های خبره و نخبه ورزشی یاعلمی  کشور به عنوان اعضای حقیقی که دو نفر از آنها از بانوان نخبه علمی یا ورزشی کشور می‌باشند .که به تصویب هیات امنا رسمیت می یابد واحکام آنان به امضای رییس هیات امنا صادر می گردد.