تعریف و ترکیب هیئت امناء

هیأت امناء عالیترین مرجع مجمع در زمینه سیاستگذاری و تصمیم گیری و دارای کلیه اختیارات قانونی در حدود اهداف و وظایف مجمع و اداره امور آن می‌باشد.

ترکیب هیأت امناء

الف: اعضای حقیقی

ب: اعضای حقوقی