شرایط احراز نخبگی

ماده (۴) تعریف نخبه و احراز نخبگی:
نخبه: به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می‌شود که اثر گذاری وی در تولید علم، وارتقاء جایگاه ورزش کشور محسوس باشد و هوش، خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ فکری و جسمی وی در راستای کسب مقام ومنزلت قهرمانی وپهلوانی موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه ورزش کشور گردد. احراز نخبگی افراد براساس آیین نامه پیشنهادی هیئت امناء و تصویب شورای عالی مجمع خواهد بود.