نشانی وشماره تلفن مدیران

 • حوزه ریاست: ۵-۶۶۷۵۷۴۰۴-۰۲۱

 • تلفن روابط عمومی وارتباطات مردمی: ۶۶۷۵۷۴۰۶-۰۲۱

 • تلفن معانت علمی : ۶۶۷۵۷۴۰۷-۰۲۱

 • تلفن معاونت حقوقی مجلس وامور استانها : ۶۶۷۵۷۴۰۸-۰۲۱

 • تلفن معاونت اقتصادی : ۶۶۷۵۷۴۰۹-۰۲۱

 • تلفن اداری وپشتیبانی : ۶۶۷۵۷۴۰۷-۰۲۱

 • تلفن دفترارزیابی ونظارت سازمانی: ۶۶۷۵۷۴۰۸-۰۲۱

 • تلفن مرکز تماس : ۶۶۷۵۷۴۰۶-۰۲۱

 • فکس : ۶۶۷۵۷۴۰۱۲-۰۲۱

 • آدرس پست الکترونیکی: info@nvk.ir

 • آدرس پستی : تهران -خیابان حافظ جنوبی -خیابان غزالی پلاک