اهداف ووظایف

 در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر استفاده حداکثری از نبوغ و توان فنی و ورزشی کشور و همچنین در راستای تحقق سند چشم انداز بیست ساله نظام ، دراسفند ماه سال ۱۳۸۶ (مجمع ملی نخبگان ورزش کشور) شکل گرفت

هدف از تأسیس مجمع، عبارت است از برنامه‌ریزی و شناسایی، هدایت، حمایت مادی و معنوی نخبگان ورزش، جذب، حفظ و بکارگیری و پشتیبانی از آنان در ، در راستای کسب مقام ومنزلت قهرمانی وپهلوانی موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی ورزش و متوازن کشور احراز جایگاه برتر علمی و ورزشی در منطقه وجهان گردد براساس سند چشم انداز کشور درافق ۱۴۰۴ .

۱-اعتلای خدمات پژوهشی وفنی ورزش کشور

 ۲-مشارکت در هماهنگ سازسی فعالیت های کارشناسی ورزش کشور

۳-افزایش وارتقای توان فنی منابع انسانی ورزش کشور

۴-مشاوره ومشارکت در سیاستگذاری های کلان ورزش کشور

۵-ایجاد مراکز کار آفرینی و اشتغال زایی ورزش کشور

۶-بر نامه ریزی در کمک به توسعه نقش زنان و خانوادها در ورزش کشور

 ۷-انجام مطالعات وتوسعه خدمات پزشکی ورزشی

۸-ارائه خدمات علمی فنی  مورد نیاز دستگاهای دولتی وغیر دولتی

۹-تشکیل وبر گزاری گرد همای ها وجشن هاو سمینارهای علمی اجرایی فرهنگی  ورزش کشور

 ۱۰-انتشار نشریه

۱۱-همکاری در برنامه ریزی علمی اجتماعی ورزش کشور

۱۲- ایجاد تعامل بین دستگاهای دولتی وغیر دولتی

۱۳ –فراهم سازی تسهیلات رفاهی جهت نیروهای متخصص وغیر متخصص ورزش

۱۴- ایجاد بانک اطلاعات ورزش کشور

۱۵-ارتقای سطح دانش  وفناوری ملی از طریق ارتباط  میان دانشگاهای تربیت بدنی  ،فارغ التحصیلان ورزش ونخبگان ورزش

 ۱۶-اخذ وام وتسهیلات  مالی از بانکها  وموسسات مالی واعتباری دولتی و خصوصی اعم از داخلی وخارجی

۱۷-فراهم نمودن تسهیلات و امکانات لازم برای دسترسی محققان و نخبگان ورزش به  تحقیقات جهانی در رابطه باورزش و انتقال فناوریهای  فنی وعلمی کاربردی به ورزش کشور

۱۸-ایجاد مرکزآمورزش علمی کاربردی ورزش کشور

۱۹-بر گزاری دوره های کوتاه مدت و بلند مدت ارتقای علمی دانش ورزش  کشور

۲۰-ایجاد آکادمی هنر ورزش کشور

۲۱-انجام واجرایی کردن تدوین حقوق ورزش با کمک مراجع ذیصلاح

۲۲- انجام مطالعات و  توسعه ارتقاء سطح مدیریت باشگاها واماکن ورزشی (برگزاری گارگاههای آمورزشی باکمک سازمان تربیت بدنی )

۲۳-ارائه خدمات رفاهی ، قهرمانان و پیشکسوتان ورزش

۲۴- انجام مطالعات و  توسعه ورزش های پایه

 ۲۵- انجام مطالعات و  توسعه ورزش های همگانی

 ۲۶- انجام مطالعات و  توسعه ورزش های قهرمانی

۲۷- انجام خدمات علمی، رفاهی، اجتماعی ورزش

۲۸- انجام مطالعات توسعه ار تقای صنعت  ورزش

۲۹-ایجاد مرکز نظام مهندسی ورزش کشور

۳۰ -ارائه مطالعات وتوسعه خدمات گردشگری وتوریسم ورزش کشور

۳۱-ارائه خدمات رسانه ای ورزش کشور

۳۲-ایجاد مرکز پژوهشهای بنیادی وکاربردی ورزش کشور

۳۳-ارائه خدمات کارشناسی ،اداری،مدیریتی ورزش به دستگاههای متقاضی

۳۴-ایجاد مرکز پژوهشهای فرهنگی ورزش کشور-ارائه خدمات فرهنگی ورزش

۳۵-ارائه خدمات حفاظت فیزیکی درورزش

۳۶-ایجاد مرکز استعداد یا بی ورزش کشور

۳۷-ایجاد کانونهای تخصصی درورزش کشور

۳۸- ایجاد مرکز خیرین ورزش

۳۹- ایجاد خبرگزاری ورزش کشور

۴۰-ایجاد مرکزبازرگانی ورزش کشور

۴۱-فراهم نمودن تسهیلات فرهنگی و ورزشی ورفاهی به خانوادهای شهدا وایثارگران در غالب (مرکز توسعه ورزش شاهد وایثارگر)