اولین کنگره علم ژنتیک در ورزش

ارسال به دوستان ارسال به دوستان

کنگره ژنتیک ورزش برای اولین  بار تشکیل می‌شود. با توجه به روند پیشرفتی که درورزش کشور ، شاهد هستیم  پیش بینی می‌شود این کنگره از نظر علمی و هم از نظر شرکت متخصصین، دانش آموختگان و علاقمندان پر بار تر و پر نفوس تر باشد. دلیل این پدیده نیز چیزی نیست جز رشد و شکوفایی ژنتیک در ورزش کشور عزیزمان ایران، که تلاش می‌کند در عرصه هایی که هنوز پای در آنها نگذاشته به گردونه پر سرعت و شتاب ژنتیک پیشرفته بین المللی‌ بیپوندد و در عرصه‌هایی که وارد شده نیز از قطار پر سرعت این علم خارج نشود.

همچنین با افزایش دانش درباره تنوع ژنتیکی در سطح ژنوم امکان مقایسه ژنوم گونه های مختلف با یکدیگر فراهم شده است. این مسئله ادراک ما را در خصوص فرایند های تکوین و تکامل موجودات تعمیق می‌دهد. از سوی دیگر امکان کشف عملکرد ژنها با مقایسه کارکردشان در میان گونه‌های مختلف فراهم شده است.

در این میان مجمع ملی نخبگان ورزش وانجمن ژنتیک ورزش به حکم رسالت خود تلاش دارد در اشاعه و توسعه علم ژنتیک و سایر علوم مرتبط به ژنتیک با برگزاری اولین کنگره علم ژنتیک در ورزش کار خودرا شروع کرده . اکنون امیدواریم اولین کنگره قدم باشد در جهت انعکاس و شفاف سازی وضعیت ژنتیک  ورزش کشور فراهم کند. این کنگره می‌تواند ظرفیت های لازم برای رشد را شناسایی کند و با مشخص کردن نقایص سازمان کاری امکان ترمیم، تکمیل، باز سازی و نوسازی را فراهم کند. این گردهمایی محل مناسبی برای ایجاد همکاری بین پژوهشگران این رشته و شناسایی پتانسیل‌های کاری است. پژوهندگان و دانشجویان نسبت به موضوعات و پروژه‌های در دست مطالعه آگاهی پیدا می‌کنند. از سوی دیگر اطلاعات مسئولین کشوری و برنامه ریزان از اقدامات دانشمندان و پژوهشگران بیشتر شده ودر سطح وسیع تر با نشر رسانه‌ای همایش عموم مردم نیز از توسعه علمی آگاه شده که منجر به حمایت های بیشتر از نهادهای علمی می‌شود. علاوه بر این کنگره جایگاه بین المللی ما در دنیای علم ژنتیک  ورزش را مشخص می‌نماید و معیار سنجشی برای مقایسه جایگاه ایران نسبت به کشورهای دیگر فراهم می‌کند. اما تحقق این اهداف جز با مشارکت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی فراهم نمی‌شود. دانش پژوهان و مدیران این مراکز هستند که باید کنگره را به محملی برای تحقق این اهداف تبدیل کنند. تهیه گزارشات علمی از تحقیقات انجام شده به صورت مقاله و چکیده و ارائه آنها به کنگره گام نخست انعکاس فعالیت‌های مراکز علمی کشور است. ما نیز در انجمن ژنتیک تلاش می‌کنیم انعکاس دهنده راستین فعالیت های علمی دانشمندان ایرانی باشیم. به امید اینکه در میهن عزیزمان ایران روز به روز شاهد رشد و شکوفایی در زمینه‌های علمی و سایر زمینه‌ها باشیم.

برای اطلاعات بیشتر به پرتال بنیادملی نخبگان قسمت همایش ها مراجعه نمایبد -روابط عمومی  نخبگان ورزش