هیچ کس نباید احساس کند استعدادی از او شکوفا نشده است

ارسال به دوستان ارسال به دوستان

رییس بنیادملی نخبگان ورزش کشورحمایت از نخبگان را کاری بزرگ خواند و اظهار داشت: شناسایی نخبگان و فراهم کردن شرایط کار برای آنان زمینه‌های فراوانی را ایجاد کرده است اما هنوز در آغاز راه هستیم.
انصاری تاکید کرد: باید به جایی برسیم که هیچ کس احساس نکند استعدادی از او شکوفا نشده یا خلاقیت یا ابتکاری که می‌توانست به نفع جامعه باشد این فرصت در اختیار او نبوده است