کارگروه تشکیل ستاد امربه معروف ونهی از منکردربنیادملی نخبگان ورزش

ارسال به دوستان ارسال به دوستان

براساس سیاست های به عمل آمده از سوی مجلس شورای اسلامی وبه منظورتوسعه امر به معروف ونهی ازمنکر در بین نخبگان ورزش کار گروه تشکیل ستاد احیای امر به معروف ونهی از منکر در بین قهرمانان ،دانش آموزان، دانشگاهیان ،پیشکسوتان مصوب شد