تسهیلات وظیفه عمومی نخبگان ورزش

ارسال به دوستان ارسال به دوستان

تسهیلات نخبگان :

در راستای تأکیدات مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا در خصوص تولید و توسعه علم ونظریه پردازی در کشور ، عده ای از مشمولان از طریق بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح برای انجام پروژهای تحقیقاتی و استفاده بهینه از سرمایه انسانی در بخش های مختلف علمی و تحقیقاتی بکارگیری می شوند این مشمولان در قبال انجام پروژه های تحقیقاتی و ارزیابی و تأ یید پروژه توسط هیئت داوران ، مشمول امتیازاتی از قبیل کسر خدمت و یا پس از طی دوره آموزش کارت پایان خدمت دریافت می نمایند.

لازم به ذکر است این مشمولان در حین تحصیل نیز می توانند پروژه تحقیقاتی خود را سپری نموده و از امتیازات آن استفاده نمایند . کسر خدمت این مشمولان از طریق سیستم ارتباطی بنیاد نخبگان ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان وظیفه عمومی ناجا ثبت می گردد.

تسهیلات ورزشکاران

براساس قانون سرباز قهرمان مصوب سال ۱۳۷۷ در زمان صلح، مشمولان ورزشکاری که به عضو تیم های ملی برگزیده می شوند با درخواست وزارت ورزش وجوانان وموافقت وهماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح می توانند خدمت دوره ضرورت خود را پس از سپری نمودن دوره آموزش نظامی در نیروهای مسلح تحت نظر وزارت ورزش وجوانان ودر تیم های ملی سپری نمایند.

فهرست اسامی این مشمولان توسط وزارت ورزش وجوانان تهیه وبه همراه برگه آماده به خدمتشان جهت هماهنگی لازم به ستاد کل نیروهای مسلح ارسال می گردد وستاد کل نیز پس از بررسی تایید وتعیین مرکزآموزش این فهرست رابرای اعزام به سازمان وظیفه عمومی ناجا ارسال می نماید.

سازمان وظیفه عمومی  نیز نسبت به اعزام این مشمولان به مراکزآموزش اقدام نموده وپس از پایان آموزش نیروهای مسلح این افراد را برای انجام دوره ضرورت وبه عنوان مامور به خدمت در اختیار وزارت ورزش وجوانان وفدراسیونهای ورزشی قرار میدهند.

این ورزشکاران در مدت انجام ماموریت ،حق فعالیت در هیچ باشگاه یا تیم ورزشی غیر نظامی را مگر با موافقت ستاد کل نداشته ودر صورتی که تیم های نیروهای مسلح به این ورزشکاران نیاز داشته باشند وزارت ورزش وجوانان موظف است این افراد را جهت شرکت در مسابقات جهانی نیروهای مسلح در اختیار ستاد کل قرار داده وپس از پایان مسابقات از وجود آنها استفاده نماید.

درصورتیکه  وزارت ورزش وجوانان نتوانند از این مشمولان در تیم های ملی استفاده کند موظف است با هماهنگی ستاد کل نسبت به بازگرداندن آنان به نیروی مسلح مربوطه اقدام نماید

کلیه مشمولان ورزشکاری که در تیم های ورزشی عضویت دارند قبل از هرگونه قرارداد با باشگاه مربوطه باید نسبت به تعیین تکلیف وضعیت خدمتی خود از وظیفه عمومی اقدام نمایند و در همین زمینه به مشمولان ورزشکار دارای معافیت تحصیلی دانشجویی – دانش آموزی و طلاب  در مدت مجازمعافیت تحصیلی تا نهایت یکسال مجوز فعالیت ورزشی صادر و بعد از اتمام مهلت مقرر در صورت دارا بودن شرایط ، مدت مذکور قابل تمدید خواهد بود.

به مشمولانی که دارای کارت پایان خدمت یا معافیت دائم هستند با استعلام هیئت ورزشی مربوطه از وظیفه عمومی مجوز فعالیت ورزشی داده می شود .

همچنین به مشمولانی که دارای برگ اعزام بدون غیبت و یا معافیت موقت هستند تا مدت مجاز و تعیین شده مجوز فعالیت ورزشی صادر و تحویل آنها خواهد شد.

ورزشکاران تیم های ملی بادرخواست فدراسیون مربوط جهت اعزام به مسابقات آسیایی، جهانی والمپیک، موعداعزام آنان بنا به تشخیص سازمان حداکثر تا چهارماه به تعویق می افتد.